Meny

Ny branschledande hållbarhetsambition: Carlsberg-koncernen ska ha noll koldioxidutsläpp på alla bryggerier innan år 2030

Carlsberg-koncernen har åtagit sig att eliminera koldioxidutsläppen och halvera vattenanvändningen på alla bryggerier innan 2030. Detta som ett led i det nya hållbarhetsprogrammet – ”Together Towards Zero”. Ett viktigt delsteg omfattar användningen av enbart förnybar el på bryggerierna senast 2022.

Together Towards Zero är ett svar på konsumenters ökade efterfrågan på hållbara produkter i en tid av globala utmaningar som klimatförändringar, vattenbrist och folkhälsoproblem. Programmet är en integrerad del av Carlsberg-koncernens SAIL'22-strategi och består av fyra områden; Noll koldioxidavtryck, Noll vattenspill, Noll oansvarig konsumtion och en Noll olycks-kultur. Samtliga områden har konkreta och mätbara mål som koncernen ska nå innan år 2022 och 2030.


Together Towards Zero har utvecklats i samarbete med ledande globala experter utifrån ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt. Det ligger i linje med FN:s globala mål för en hållbar utveckling och ska leverera utsläppsminskningar som går utöver den ambitionsnivå som anges i Parisavtalet kring klimatförändringar.

Noll koldioxidavtryck
• Klimatförändringarna är en av världens mest angelägna frågor och, som framkommer i Parisavtalet, måste företagen vidta åtgärder. Carlsberg-koncernen har arbetat med Carbon Trust, en oberoende och icke-vinstdrivande organisation, för att fastställa vetenskapliga mål för utsläppsminskningar på en nivå som ska bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, den högre ambitionsnivå som finns inom Parisavtalet.
• Koncernen siktar mot Noll koldioxidutsläpp innan 2030 och 100 procent användning av förnybar el innan 2022 på alla sina bryggerier. Genom Carlsbergs Circular Community samarbetar Carlsberg-koncernen också med partners längs hela värdekedjan för att minska ”Beer-in-hand” utsläppen1 med 30 procent innan 2030.

Noll vattenspill
• Idag finns det för många områden i världen där vatten inte hanteras optimalt och vattenbrist är ett stort problem. Carlsberg har arbetat med experter från Världsnaturfonden (WWF) och identifierat bryggerier som ligger i områden med hög risk för vattenbrist och utvecklat mål för att stödja ambitionen om Noll vattenspill.
• De nya målen inkluderar att halvera vattenanvändningen i bryggerierna innan 20302 och samarbeta med partners för att förbättra vattenhanteringen i högriskområden för utvalda bryggerier.

Noll oansvarig konsumtion
• Att oansvarigt konsumera alkohol och agera på ett oansvarigt sätt, som t.ex. att köra när man druckit eller att dricka som minderårig, måste förebyggas. Det är ofta resultatet av en komplex kombination av samhälleliga och individuella faktorer, och Carlsberg arbetar med en kommitté av internationella hälso- och beteendevetenskapliga experter för att definiera åtgärder som stöder konsumenterna i att fatta hälsosamma och ansvarsfulla val.
• De nya målen omfattar att erbjuda 100 procent distribution av alkoholfri öl innan 2022 för att öka konsumenternas valmöjligheter. 100 procent information om ansvarsfull konsumtion och näringsfakta on-line och på alla förpackningar, samt att bilda partnerskap för att uppmuntra en ansvarsfull konsumtion3.

Noll olycks-kultur
• Arbetsrelaterade olyckor är oacceptabla, och Carlsbergs medarbetares hälsa och säkerhet kommer alltid först. Carlsberg arbetar över hela organisationen, från produktion och logistik till försäljning och administration, för att förebygga olyckor och bygga en kultur kring noll olyckor.
• De nya målen inkluderar en årlig minskning av olycksfrekvensen för att uppnå ambitionen om noll olyckor.


Ambitionerna och åtgärderna tar sin utgångspunkt i Carlsberg-koncernens syfte, att brygga för ett bättre nu och en bättre framtid, och koncernen kommer fortsätta att samarbeta med ledande globala experter för att uppnå de ambitiösa målen. Med utgångspunkt i sin starka vetenskapliga grund kommer koncernen att etablera en forskningsgrupp med unga forskare som leds av Carlsbergs Forskningslaboratorium, som bland annat ligger bakom banbrytande upptäckter som pH-skalan, den rena jästen och klimattoleranta grödor. The Carlsberg Young Scientists’ Community kommer att bidra till att främja ytterligare vetenskaplig utveckling inom koldioxid, vatten och hållbar bryggning - till fördel för koncernen och samhället i stort.

Cees 't Hart, koncernchef Carlsberg Group:

- Globala utmaningar som klimatförändringar och vattenbrist kräver starka kollektiva åtgärder, och med Together Towards Zero sätter vi en ny industristandard för ett vetenskapsbaserat och partnerskapsdrivet hållbarhetsarbete som en del av vår SAIL'22-strategi.

- Vi är beslutna att nå ner till noll koldioxidutsläpp och att halvera vattenanvändningen vid våra bryggerier innan 2030. Som en första åtgärd byter vi till 100 procent förnybar el senast 2022, och samarbetar med partners för att skydda vattenresurser i utvalda områden där det råder vattenbrist. Jag är övertygad om att vi genom att uppnå våra mål kommer att skapa effektivitetsförbättringar, reducera risker och få ett starkare företag som existerar i harmoni med lokala samhällen och miljön.

- Våra tydliga mål och ambitioner speglar våra grundares mentalitet; att alltid sträva efter perfektion och bidra till ett bättre samhälle genom vetenskapen. Världen behöver ledarskap, och därför har vi gjort det till en av våra viktigaste prioriteringar att förbättra morgondagens värld och stödja FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Carlsberg Sverige på väg mot noll
Carlsberg Sverige har länge arbetat efter VETA-metoden, d.v.s. att bli mer effektiva inom miljöområdet utifrån; Vatten, Energi, Transporter och Avfall. Ansvarfull konsumtion har även varit ett prioriterat fokusområde under decennier, och ligger främst i hur Carlsberg Sverige utvecklar, säljer och marknadsför olika produkter.

Noll koldioxidavtryck & Vattenspill på Carlsberg Sverige

  • Vi har sedan 2010 minskat vårt koldioxidavtryck med 32,5 procent i produktionen i Falkenberg och Ramlösa.
  • Vi har 100 procent förnybar energi i vår produktionsverksamhet.
  • Vi har låg vattenanvändning i vår produktion. Vi har sedan 2010 minskat andelen vatten från redan låga nivåer per färdig liter producerad produkt med 7 % i Falkenberg och med 16 % i Ramlösa.
  • Vi arbetar med Eco-Driving för alla yrkeschaufförer och hög fyllnadsgrad i våra lastbilar, vilket minskar använd liter drivmedel per liter dryck och därmed minskar klimatpåverkan.
  • Vi har tre HVO-lastbilar, som har ett betydligt lägre CO2-utsläpp än traditionell diesel, upp till 90 % CO2-reduktion.

Noll oansvarig konsumtion på Carlsberg Sverige

  • Vi utökar ständigt vårt utbud med alkoholfria produkter och leder den alkoholfria ölkategorin med en marknadsandel på över 50 procent.
  • Vi har sedan 2009 alkolås på samtliga våra tjänstefordon
  • Vi har informationstext om ansvarsfull konsumtion på samtliga våra produkter över 2,8 procent alkoholhalt sedan 2007.
  • Vi har sedan 2010 haft ett nära samarbete med Nattvandring.nu

Noll olycks-kultur på Carlsberg Sverige

  • Vi arbetar med kommunikation, tydliga processer, verktyg, ledarskap och beteendeförändring för att etablera en kultur kring Noll olyckor.

Fotnoter

1 Med 2015 som basår. Beer-in-hand-utsläpp, är koldioxidavtrycket för hela värdekedjan för en produkt, där vi räknar in påverkan I värdekedjan som star utanför Carlsberg-koncernens operationella kontroll, som jordbruksproduktion, inköpta transporter och kylskåp hos återförsäljare.

2 Med 2015 som basår.
3
Baserat på input från en expertpanel, kommer respektive marknad att identifiera de mest relevanta målen för ansvarig konsumtion inom alkoholkonsumtion och bilkörning, alkoholkonsumtion bland underåriga, eller alkoholkonsumtion under graviditet, och basera sina åtgärder därefter.

Om hållbarhet på Carlsberg-koncernen:
Carlsberg-koncernens hållbarhetsprogram, Together Towards ZERO,är ett svar på globala utmaningar som klimatförändringar, vattenbrist och folkhälsoproblem. Den består av fyra ambitioner med konkreta mätbara mål som ska nås innan 2022 och 2030. Ambitionerna är Noll klimatavtryck, Noll vattenspill, Noll oansvarig konsumtion och en Noll olycks-kultur. Programmet har sin utgångspunkt I Carlsberg-koncernens syfte; att brygga för ett bättre nu och en bättre framtid. Den bygger på ett vetenskapligt tillvägagångssätt och ligger i linje med FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Läs mer om hållbarhet på Carlsberg-koncernen på: www.carlsberggroup.com/sustainability

Om Carlsberg Sverige
Carlsberg Sverige är Sveriges ledande bryggeri. Våra framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hög kompetens som sträcker sig 300 år tillbaka i tiden. Carlsberg, Falcon, Eriksberg, Ramlösa och Pepsi är några av de varumärken som ingår i sortimentet. Carlsberg Sverige skapar mer än dryck. Vi skapar livskraft, gemenskap och njutning. För mer information gå till www.carlsbergsverige.se

Läs mer om hållbarhet på Carlsberg Sverige på: www.okorkat.se

Kontakt

För mer information, kontakta:

Kommunikationschef Carlsberg Sverige

Henric Byström

Tel 070-4830548 Email [email protected]