Meny

Policyer

Vår kompass

Uppförandekod

Som anställd inom Carlsberg är det en självklarhet att följa alla lagar och regler, såväl som företagets policyer och riktlinjer.

Vi är också stolta över vår företagskultur som präglas av integritet, ansvar, ärlighet och etik. Carlsbergs Uppförandekod ger en tydlig bild av de principer och etiska värderingar som vi vill att alla medarbetare ska stödja och upprätthålla i sina relationer med kollegor, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Hållbarhet

Att ha tydliga, lättillgängliga och visuellt trevliga policyer förenklar vår vardag. Inte nog med att det ger en tydlig bild över vad vi har att förhålla oss till utan det ger oss även tydligare riktlinjer gällande krav vi kan ställa på våra leverantörer och sammarbetspartners. Under 2014-2015 genomfördes ett omfattande uppdateringsarbete vad gäller alla våra policyer som faller inom ramen för hållbarhet.

Mångfald

Företaget ska eftersträva att alla arbetsplatser utformas/anpassas så att de möjliggör mångfald och främjar båda parters möjlighet till föräldraledighet.

Alla ska utifrån likvärdiga förutsättningar ha samma löne- och anställningsvillkor. Vi ska ge lika möjligheter för alla medarbetare till kompetensutveckling och befordran, oavsett bakgrund.

Vid rekrytering är det kompetensen som avgör, men vid likvärdig kompetens ska individer från underrepresenterade grupper prioriteras. Genom rekrytering ska vi aktivt verka för att underrepresenterade grupper söker tjänsten. 

Hälsa och friskvård

Carlsberg Sverige ska vara en hälsofrämjande organisation, där alla medarbetare känner delaktighet samt får och tar ansvar. Vi vill främja hälsa och förebygga ohälsa genom att tillhandahålla resurser för att göra detta möjligt. Alla medarbetare ska erbjudas möjlighet till kunskap för att ta ansvar för sin egen hälsa.

Alla ska känna trivsel på sin arbetsplats. Samtliga medarbetare har också ett gemensamt ansvar för trivseln i den närmaste arbetsgruppen. Viktiga begrepp för att öka trivsel och engagemang är medvetenhet, delaktighet och ansvar.