Meny

Together Towards Zero: Carlsberg-koncernens nya hållbarhetsprogram

Carlsberg-koncernen har åtagit sig att eliminera koldioxidutsläppen och halvera vattenanvändningen på alla bryggerier innan 2030. Detta som ett led i det nya hållbarhetsprogrammet – ”Together Towards Zero”. Ett viktigt delsteg omfattar användningen av enbart förnybar el på bryggerierna senast 2022.

Together Towards Zero är ett svar på konsumenters ökade efterfrågan på hållbara produkter i en tid av globala utmaningar som klimatförändringar, vattenbrist och folkhälsoproblem. Programmet är en integrerad del av Carlsberg-koncernens SAIL’22-strategi och består av fyra områden; Noll koldioxidavtryck, Noll vattenspill, Noll oansvarig konsumtion och en Noll olycks-kultur. Samtliga områden har konkreta och mätbara mål som koncernen ska nå innan år 2022 och 2030.

Together Towards Zero har utvecklats i samarbete med ledande globala experter utifrån ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt. Det ligger i linje med FN:s globala mål för en hållbar utveckling och ska leverera utsläppsminskningar som går utöver den ambitionsnivå som anges i Parisavtalet kring klimatförändringar.

Noll koldioxidavtryck
Koncernen siktar mot Noll koldioxidutsläpp innan 2030 och 100 procent användning av förnybar el innan 2022 på alla sina bryggerier. Genom Carlsbergs Circular Community samarbetar Carlsberg-koncernen också med partners längs hela värdekedjan för att minska ”Beer-in-hand” utsläppen med 30 procent innan 2030.

Noll vattenspill
De nya målen inkluderar att halvera vattenanvändningen i bryggerierna innan 2030 och samarbeta med partners för att förbättra vattenhanteringen i högriskområden för utvalda bryggerier.

Noll oansvarig konsumtion
De nya målen omfattar att erbjuda 100 procent distribution av alkoholfri öl innan 2022 för att öka konsumenternas valmöjligheter. 100 procent information om ansvarsfull konsumtion och näringsfakta on-line och på alla förpackningar, samt att bilda partnerskap för att uppmuntra en ansvarsfull konsumtion.

Noll olycks-kultur
De nya målen inkluderar en årlig minskning av olycksfrekvensen för att uppnå ambitionen om noll olyckor.

– Globala utmaningar som klimatförändringar och vattenbrist kräver starka kollektiva åtgärder, och med Together Towards Zero sätter vi en ny industristandard för ett vetenskapsbaserat och partnerskapsdrivet hållbarhetsarbete som en del av vår SAIL’22-strategi, säger Cees ’t Hart, koncernchef Carlsberg Group. Våra tydliga mål och ambitioner speglar våra grundares mentalitet; att alltid sträva efter perfektion och bidra till ett bättre samhälle genom vetenskapen. Världen behöver ledarskap, och därför har vi gjort det till en av våra viktigaste prioriteringar att förbättra morgondagens värld och stödja FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Läs mer om hållbarhet på Carlsberg-koncernen


Carlsberg Sverige på väg mot noll
Carlsberg Sverige har länge arbetat efter VETA-metoden, d.v.s. att bli mer effektiva inom miljöområdet utifrån; Vatten, Energi, Transporter och Avfall. Ansvarfull konsumtion har även varit ett prioriterat fokusområde under decennier, och ligger främst i hur Carlsberg Sverige utvecklar, säljer och marknadsför olika produkter.

Noll koldioxidavtryck & Vattenspill på Carlsberg Sverige

  • Vi har sedan 2010 minskat vårt koldioxidavtryck med 32,5 procent i produktionen i Falkenberg och Ramlösa.
  • Vi har 100 procent förnybar energi i vår produktionsverksamhet.
  • Vi har låg vattenanvändning i vår produktion. Vi har sedan 2010 minskat andelen vatten från redan låga nivåer per färdig liter producerad produkt med 7 % i Falkenberg och med 16 % i Ramlösa.
  • Vi arbetar med Eco-Driving för alla yrkeschaufförer och hög fyllnadsgrad i våra lastbilar, vilket minskar använd liter drivmedel per liter dryck och därmed minskar klimatpåverkan.

Noll oansvarig konsumtion på Carlsberg Sverige

  • Vi utökar ständigt vårt utbud med alkoholfria produkter och leder den alkoholfria ölkategorin med en marknadsandel på över 50 procent.
  • Vi har sedan 2009 alkolås på samtliga våra tjänstefordon
  • Vi har informationstext om ansvarsfull konsumtion på nära samtliga våra produkter över 2,8 procent alkoholhalt sedan 2007.
  • Vi har sedan 2010 haft ett nära samarbete med Nattvandring.nu

Noll olycks-kultur på Carlsberg Sverige

  • Vi arbetar med kommunikation, tydliga processer, verktyg, ledarskap och beteendeförändring för att etablera en kultur kring Noll olyckor.